Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Jubileusz 30-lecia "Światła Narodów"

Każdy nowy rok kalendarzowy zapowiada liczne i ważne wydarzenia. Z drugiej strony staje się okazją, aby przy przeżywaniu kolejnych rocznic i jubileuszy nie tylko spojrzeć wstecz, ale dokonując wnikliwych analiz i refleksji, podejmując duchowe i intelektualne dziedzictwo minionych dni, zwrócić się ku przyszłości i podjąć z entuzjazmem czekające nas wyzwania (por.Novo millennio ineunte, nr 3).

W tej perspektywie warto spojrzeć na jubileusz trzydziestolecia ukazania się pierwszego numeru „Światła Narodów”. Jakże nie spojrzeć z podziwem na ten dorobek i jakże nie podziękować tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat pracowali, aby nasze czasopismo stawało się narzędziem informacji i formacji misyjnej, płaszczyzną refleksji teologiczno-pastoralnej, a przede wszystkim inspiracją do podejmowania wnikliwego studium misjologii i aktywnego uczestniczenia w dziele misyjnym Kościoła w Polsce. Ta rocznica to nie tylko okazja do wspomnień i wdzięczności, ale również szczególne wezwanie do analiz. Chcemy bowiem, wykorzystując trzydziestoletnie doświadczenia, z odwagą spojrzeć ku przyszłości i z nowym zapałem oraz kompetencją służyć refleksji misjologicznej i formacji misyjnej. Wysiłek ten podejmujemy wspólnie – Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, Sekcja Misjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, liczne grono nauczycieli akademickich, animatorów i formatorów oraz ci wszyscy, którym bliska jest misjologia i posługa misyjna Kościoła.

Po wielu debatach doszliśmy do przekonania, by dotychczasowy kwartalnik „Światło Narodów” przyjął formę półrocznika i nosił nazwę Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne. To z jednej strony podkreśli ścisłą współpracę PDM i UKSW, a z drugiej pozwoli odtworzyć i kontynuować nieistniejące już „Zeszyty Misjologiczne”, prawdziwą kopalnię wiedzy z zakresu teologii i historii misji, misyjnej duchowości i religiologii.

Nasz półrocznik zasadniczo będzie się składał z dwóch części. W pierwszej, systematycznej, zostaną opracowane podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące misjologii i działalności misyjnej Kościoła oraz będą zaprezentowane szczegółowe recenzje i oceny publikacji misyjnych i misjologicznych. Chcemy dzięki temu przygotować swoiste kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tym obszarem nauki. W części drugiej, która zachowa charakter formacyjno-informacyjny, będziemy zamieszczać przede wszystkim materiały z konferencji, spotkań formacyjnych, informować o ważnych wydarzeniach i przedstawiać sylwetki tych, którzy już odeszli, ale trwale wpisali się w pejzaż polskiej myśli teologiczno-misjologicznej, w dzieło animacji i współpracy misyjnej.

Pragnąc, aby w naszym półroczniku znalazły się jedynie rzetelne, merytoryczne opracowania i dbając o jego systematyczny i formacyjny charakter, do współpracy zaprosiliśmy wielu wybitnych naukowców, którzy stanowią Radę Naukową. Pragniemy serdecznie podziękować im za otwartość i wiele cennych uwag.

Niniejszy numer, który mam przyjemność przekazać Państwu wraz z Redaktorem Naczelnym prof. Jarosławem Różańskim OMI i zespołem Współpracowników, ma szczególny charakter. Jest syntezą minionych trzydziestu lat, czego wyrazem jest zestawienie bibliograficzne, indeksy i artykuły podsumowujące wspomniany okres. Z drugiej strony otwiera nowy etap naszej pracy, w który chcemy wejść wzorem bł. Jana Pawła II, wspominając z wdzięcznością przeszłość, całym sercem przeżywając teraźniejszość i z ufnością otwierając się na przyszłość (Novo millennio ineunte, nr 1). Mamy przy tym głęboką nadzieję, że pismo to w świetle misjologicznego studium pomoże odkrywać prawdę, a równocześnie włączyć się w dzieło misyjne Kościoła, w dzieło, które stanowi jego istotę i podstawowe zadanie (por. Redemptoris missio, nr 3).


Ks. dr Tomasz Atłas
Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Jubileusz 30-lecia "Światła Narodów"
J. Piotrowski, „Światło Narodów” – refleksja o czasopiśmie w służbie animacji i współpracy misyjnej
G. Ruchlewicz, Historia „Światła Narodów” w latach 1981-2000
G. Ruchlewicz, Trzecia dekada wydawania „Światła Narodów”
Spis treści „Światła Narodów” w latach 1981-2010
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy
Indeks geograficzny

Rozprawy i artykuły
W. Kowalak, Pojęcie misji przed Soborem Watykańskim II
J. Różański, Współczesne pojmowanie misji

Bibliografia
M. Rostkowski, Bibliografia studiów nad misjami

Sympozja
B. Michalski, Na drugim brzegu
M. Tatar, Jedność czytelnym znakiem w świadectwie misyjnym

Kronika
K. Czermak, S. Kinga Kozdrój (1967-2011) – córka Kościoła powszechnego i matka jego dzieci

Dołączone pliki:

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM